Skrivevejledning

Skrivevejledningen er gældende for alle bidrag til Slagmark. Hvor forskellige forhold gælder for forskellige typer af bidrag, er dette angivet.

Slagmark er Danmarks førende forskningstidsskrift for idéhistorie. Tidsskriftets mål er at formidle ny, oplysende og original forskning inden for alle grene af idéhistorien geografisk, kronologisk og metodisk til en bredere offentlighed. Redaktionen modtager og vurderer alle artikler på lige fod uanset forfatterens institutionelle eller uddannelsesmæssige baggrund. Alle artikler skal leve op til de gældende videnskabelige standarder om originalitet og brug af materiale og referencer.

For at komme i betragtning til peer review og eventuel publicering skal artiklen:

 • repræsentere dit eget originale arbejde, dvs. den må ikke duplikere andet tidligere publiceret arbejde (dansk eller internationalt), inkl. dine egne tidligere publikationer.

 • ikke have været bragt eller være under vurdering andetsteds.

 • ikke bringes andre steder uden eksplicit tilladelse fra Slagmark – såfremt den bliver trykt i Slagmark.

Slagmark benytter sig af enkelt, blindt peer review i overensstemmelse med Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer på området. Peer review-rapporten vil være vejledende for enhver publicering, mens endelige redaktionelle afgørelser og beslutningen om publicering tages af Slagmarks redaktion. Hvis et artikelforslag ikke lever op til almindelige videnskabelige standarder og genrer, kan redaktionen afvise at lade artiklen gå videre i peer review.

Generelt

 • Artikler må være maks. 36.000 anslag (inkl. mellemrum og noter, men ekskl. litteraturliste, engelsk resumé, keywords og biografisk note).

 • Anmelselsesessays skal fylde omtrent 4.000 ord. De skal ikke have underoverskrifter, og citater og referencer holdes på et minimum.

 • Ved indsendelse af anmeldelsesessay giver du samtykke til, at Slagmark må publicere teksten på vores hjemmeside.

 • Artikler skal være på enten dansk, svensk eller norsk. Bidragsydere, der skriver på svensk, skal selv skaffe korrekturlæser.

 • Der skal være læst grundig korrektur på artiklen, inden den sendes til Slagmark, ligesom den skal følge skrivevejledningen.

 • Forfatteren skal gøre opmærksom på om artiklen er skrevet med EndNote, Reference Manager, RefWorks e.l. eller uden brug af referenceværktøjer.

 • Ved indsendelse af artikelbidrag vedhæftes et separat dokument indeholdende:

  • Kort biografisk note på maks. 500 anslag (inkl. mellemrum), der indeholder fødselsår, titel, eventuelt institutionelt tilhørsforhold, væsentligste publikationer samt en e-mailadresse.

  • Resumé på samme sprog som artiklen samt engelsk resumé og engelsk oversættelse af titlen på maks. 1.200 anslag (inkl. mellemrum).

  • 5 keywords på samme sprog som artiklen og engelsk.

 • Ved alle bidrag medsendes postadresse.

Opsætning

 • Artikler indsendes i almindeligt Word-format (doc eller docx).

 • Artiklen skal være sat med Times New Roman, 12-punkts-skriftstørrelse, 1½ linjeafstand, være venstrejusteret og derudover fri for særkoder, ‘forskønnelser’ og andre typer af formateringer (på nær enkelte undtagelser, se APA-guiden nedenfor).

 • Artiklens titel, forfatternavn og afsnitsoverskrifter markeres tydeligt med fed.

 • Afsnitsoverskrifter kan enten angives med romertal eller titel.

 • Benyt IKKE indryk i teksten (dvs. ingen brug af tabulatortast) for at angive nyt afsnit, lav et linjeskift i teksten i stedet.

 • Titler på artikler i brødteksten sættes i “dobbelt citationstegn”.

 • Bog- og tidsskrifttitler sættes i kursiv.

 • For at være sikker på, at opsætningselementerne fortolkes korrekt kan denne template benyttes.

Stave- og skrivemåder

 • Der staves og forkortes i henhold til den gældende retstavning. Tjek evt. www.sproget.dk.

 • Bruges særlige fagtermer eller termer på fremmedsprog kursiveres disse (og forklares).

 • Navne på f.eks. organisationer, der ønskes forkortede, skrives helt ud første gang efterfulgt af forkortelsen i parentes. Derefter skrives forkortelsen.

 • Årstal skrives fuldt ud og med tal. F.eks. 1989, 1980’erne, 1900-tallet eller det 20. århundrede,

 • Ved datoer skrives måneden fuldt ud. F.eks. 9. november 1989.

 • Personers navn skrives i overensstemmelse med standard skrivemåde første gang de optræder i artiklen. F.eks. Ludwig Wittgenstein, Theodor W. Adorno og G.W.F. Hegel. Derefter er efternavnet tilstrækkeligt.

 • Angivelse af fødsels- og dødsår i parentes samt kort introduktion er valgfrit, men anbefales i tilfælde af mindre kendte, afdøde personer. F.eks. den skotske filosof Henry Home (1696-1782).

 • Komma sættes efter de gamle regler.

Noter

 • Brug af noter indskrænkes til et minimum, og de bringes som slutnoter.

 • Noter skal stå med arabiske tal (1, 2, 3 etc.) og skal sættes efter tegn (komma, punktum etc.).

Ved citater, henvisninger og litteraturliste følger Slagmark guiden fra American Psychological Association (APA), der findes i sin helhed her. For grundlæggende vejledning anbefaler vi at konsultere denne forkortede guide. Nedenfor ses de vigtigste regler.

Citater og henvisninger

 • Alle citater skal være oversat til dansk (eller norsk eller svensk, hvis bidraget er skrevet på et af disse sprog). Slagmark angiver, at dette er tilfældet i tidsskriftets kolofon, og den enkelte forfatter behøver derfor ikke angive det i artiklen.

 • Citater angives i teksten uden kursivering og med “dobbelt citationstegn”, der vender som her.

 • Citater i citater angives med ‘enkelt citationstegn’, der vender som her.

 • Udeladelse af ord i en sætning i et citat angives med ‘[...]’. Udelader man ord mellem to sætninger bruges ‘[....]’.

 • Citater på over 40 ord skal være indrykket, sat med 10-punkts-skriftstørrelse samt have en fri linje i top og bund; de skal ikke være markeret med citationstegn eller være kursiverede. Punktum sættes efter henvisning.

 • Henvisninger skrives ud, dvs. der må hverken bruges ibid. eller op.cit.

 • Vi anbefaler brug af referenceværktøjer, såsom EndNote, RefWorks eller Mendeley. I disse vælges APA 6th som standard (husk at vælge 'dansk' eller at rette til manuelt i henvisninger og litteraturliste).

 • Jf. APA-guiden henvises der i teksten normalvis som i følgende eksempel: (Pocock, 1999, s. 20-25).

Litteraturliste

 • Alle artikler udstyres med en litteraturliste betegnet Litteratur.

 • Litteraturlisten sættes efter brødteksten. Alle nævnte værker skal inkluderes.

 • Jf. APA-guiden bør litteraturlisten ved henvisning til monografier fremtræde som ved følgende eksempel:

Pocock, J. G. A. (1999). Barbarism and religion. Cambridge: Cambridge University Press.